De doelstellingen van de Stichting UN-viertonner, zoals deze bij oprichting door de notaris zijn vastgelegd, luiden:

 1. De stichting heeft ten doel:

  1. het onderhouden en conserveren van bestaande militaire voertuigen van het type DAF YA-4442 in UN uitvoering (hierna te noemen: UN-viertonners), naar voorbeeld van of zoals ingezet bij het 1(NL/BE)VN-Transportbataljon en opvolgende eenheden in het vm. Joegoslavië (hierna te noemen: Transportbataljon);

  2. het (financieel) ondersteunen van de inzet van bestaande UN-viertonners tijdens evenementen die op positieve wijze bijdragen aan de erkenning van en waardering voor veteranen in het algemeen en veteranen van het Transportbataljon in het bijzonder;

  3. het opsporen, aankopen en restaureren van originele, tijdens de inzet van het Transportbataljon in het vm. Joegoslavië ingezette UN-viertonners;

  4. het verzamelen en conserveren van historische en technische informatie over de viertonner in het algemeen en UN-viertonners in het bijzonder;

  5. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 2. De stichting tracht deze doelen te bereiken door het werven van fondsen ten bate van de genoemde doelen.